มาดู!!ไปรษณีย์ไทย ส่งของให้ลูกค้า ชิ้นส่วนหายแถมมีรอยขูด!!

เซมต้องบอกเลยว่าเราเคยเห็นการส่งของไปรษณีย์ไทยบอกตรงๆแย่มากค่ะล่าสุดบอกเลยว่าหนักเลยถ้าเป็นของแท้มันคงไปหาของเก๊มาเปลี่ยนแล้ว

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.60
ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อ Icee Wansiri ได้โพสต์ภาพพร้อเรื่องราวระบุเหตุการณ์การส่งของผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยเจ้าของเรื่องได้ส่งแหวนเพชรสังเคราะห์ไปให้ลูกค้าผ่านบริการไปรษณีย์ไทย ซึ่งเมื่อของถูกส่งถึงมือลูกค้า กลับมาสภาพเสียหายในลักษณะที่กล่องถูกแกะออก และแหวนเพชรก็เกิดรอยขูดสร้างความตกใจ และเสียความรู้สึกไปพร้อมๆกัน โดยเจ้าของเรื่องเชื่อว่าความเสียหายนี้เกิดขึ้นจากไปรษณีย์ไทย โดยได้ระบุเรื่องราวว่า…หน้าซองเขียนชื่อร้าน WansiriDiamond ไม่คิดว่าจะเป็นจุดล่อ แต่คุณไม่มีสิทธิ์คิดจะขโมย!!!! คือแย่มาก กะขโมยกันชัดๆๆๆ มีสิทธิ์อะไรมาแกะของ มีสิทธิ์อะไรคะ แค่คุณแกะก็ผิดแล้ว : ตอนส่ง กล่องสวย ไม่มีตำหนิ บับเบิ้ล ห่ออย่างดี ใส่ซองแหวนอีกที แต่สิ่งที่ลูกค้าได้รับคือ กล่องแหวนที่เสียบหาย กล่องเละหมด บับเบิ้ลไม่มี ซองใส่แหวนก็ไม่มี มีแต่แหวนกับกล่องเยินๆ แล้วแหวนมีรอยขูด เลยให้ลูกค้าส่งกลับมาเช็ค พอได้ของปุ๊บ คือมีรอยขูดอย่างชัดเจน ขูดดูว่าทองแท้ไหม คือเลว!!!!! ถ้าทองแท้คงหายไปแล้ว แจ้งไปรษณีย์ ได้คำตอบง่ายๆว่า ของยังไม่ได้หายนิ เอาผิดอะไรไม่ได้ คือต้องรอไห้มันหายก่อนหรอ คือกล่องชั้นส่งไปอย่างดี แต่สิ่งที่ลูกค้าได้ ที่เสียบมันหายไปได้ไง มันไม่ใช่แค่พัง แต่หายไปเลยคะคุณ กล่องก็เยินมาก คุณสร้างสถานการณ์หรอ ให้คิดว่าขนส่ง กล่องเลยเยิน แต่คุณไม่ฉลาดพอ ที่เสียบลืมเอาใส่กลับมาคะ แหวนมีรอยขูดดูอย่างชัดเจน สั้นๆๆ เลววว!!!! ของแท้ก็ขาย แต่ส่งไม่คิดว่าจะมีปัญหา ยังดีที่กล่องนี้เป็นแหวนเพชรสังเคราะห์ เลววววว ไม่มีความรับผิดชอบแต่อย่างใด!!!

สำหรับแรกเริ่มเดิมทีการรับส่งไปรษณียภัณฑ์นั้นเป็นหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข และต่อมาก็แปลงรูปเปลี่ยนร่างเป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนิติบุคคลดำเนินกิจการไปรษณีย์และธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์

จดหมายหรือพัสดุของเรานั้นคือ “ไปรษณียภัณฑ์” ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มาตรา 4 ซึ่งได้ให้คำนิยามไว้ว่า “ไปรษณีย์ภัณฑ์” หมายความว่า จดหมาย ไปรษณีย์บัตร ไปรษณีย์บัตรตอบรับ หนังสือกิติยคดี ตัวอย่างหรือแบบสินค้า ของตีพิมพ์ทุกชนิด หนังสือพิมพ์ลงทะเบียน ห่อจดหมาย ห่อพัสดุ ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ หรือวัตถุอย่างอื่นที่นำมาใช้ในการสื่อสารไปรษณีย์
ตาม พ.ร.บ.ไปรษณีย์ 2477 ไปรษณียภัณฑ์ที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากความเสียหายนั้น จะต้องเป็นไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนหรือรับประกัน ซึ่งตามมาตรา 29 ได้กำหนดเรื่องการใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนหรือไปรษณียภัณฑ์รับประกันสูญหายหรือแตกหัก โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากสภาพแห่งไปรษณียภัณฑ์เอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ฝากหรือผู้รับไว้ และมาตรา 30 กำหนดไว้ว่า ไปรษณียภัณฑ์ที่ผู้ฝากระบุแจ้งราคาไว้ให้สันนิษฐานว่าไปรษณียภัณฑ์นั้นมีราคาตามที่แจ้ง ซึ่งผู้ฝากจะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เกินราคาที่ระบุแจ้งไว้ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 33(3) กำหนดว่า บริษัทไปรษณีย์ไทยอาจจำกัดจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้น แม้เราจะได้ระบุแจ้งราคาไปรษณียภัณฑ์ของเราให้ทางไปรษณีย์ทราบแล้ว หากเกิดความเสียหายขึ้นมา เราก็อาจไม่ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเต็มจำนวนราคานั้น โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยได้จำกัดจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนอย่างสูงไว้ดังนี้
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 1,000 บาท
ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน 300 บาท
ไปรษณียภัณฑ์รับรอง 150 บาท
พัสดุไปรษณีย์ 1,000 บาท
พัสดุไปรษณีย์เก็บเงิน 2,000 บาท
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษเก็บเงิน 2,000 บาท
ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์รับประกัน ไม่เกิน 5,000 บาท
หากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เกิดการสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด เพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ผู้ฝากส่งหรือผู้รับนอกจากจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว ยังจะได้รับคืนค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษ

เมื่อ พ.ร.บ.ไปรษณีย์ 2477 ได้กำหนดเรื่องค่าสินไหมทดแทนไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เราจึงไม่นำหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องค่าสินไหมทดแทนมาใช้กับกรณีความเสียหายที่เกิดจากการรับส่งไปรษณียภัณฑ์
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จึงเรียกร้องได้ทั้งจากพนักงานไปรษณีย์ผู้จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ไปรษณียภัณฑ์ของเราสูญหายหรือแตกหัก และจากบริษัทไปรษณีย์ไทยในฐานะนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่ง ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่นำหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาใช้

ทั้งนี้ เรามีสิทธิที่จะขอเปิดไปรษณียภัณฑ์ที่เราจะได้รับต่อหน้าพนักงานไปรษณีย์ได้ตาม พ.ร.บ.ไปรษณีย์ 2477 มาตรา 31 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์ที่เสียหาย
มาตรา 31 ผู้รับ หรือผู้ฝากมีสิทธิที่จะขอให้เปิดไปรษณียภัณฑ์ที่จะส่งมอบแก่ตนก่อนรับต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นทำบันทึกแสดงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏแก่ตนไว้ แล้วลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายไว้เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรขีดเขียนถ้อยคำหยาบคายด่าทอพนักงานไปรษณีย์ด้วยความโกรธแค้นจากการที่เคยได้รับความเสียหายจากการรับส่งไปรษณีย์ เพราะการกระทำเหล่านี้เป็นความผิดมีโทษทั้งจำและปรับ

มาตรา 24 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณียภัณฑ์อันเห็นได้ประจักษ์ว่ามีถ้อยคำ เครื่องหมาย หรือลวดลายเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดิน หรือหยาบช้าลามกหรือเป็นที่ยุยงส่งเสริมให้มีการกำเริบหรือหยาบคาย หรือขู่เข็ญ หรือกรรโชก หรือผรุสวาทอย่างร้ายแรง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

มาตรา 64 ผู้ใดส่ง ขอให้รับ หรือจัดทำขึ้นแล้วส่งไปเพื่อให้ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ ทางไปรษณีย์ เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 23 หรือ 24 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ท้ายนี้ เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยตัวเราเองก่อน โดยอาจบรรจุสิ่งของอย่างมิดชิดรัดกุม มีวัสดุกันกระแทก หรืออาจใช้บริการรับส่งของเอกชนรายอื่น เพราะเจ็บแล้วต้องจำ